1

LỚP HỌC CÀN KHÔN THẬP LINH TẠI MONTREAL

Lượt xem: 7550

Côte-des-Neiges


Jewish General Hospital
3755, Côte-Sainte-Catherine, Radio Oncology department
(vào cửa Côte-Sainte-Catherine, nhìn phải sẽ thấy radio-oncology)

Thứ bảy :    10:00 am - 12:00 pm (Lớp tiếng Anh-Pháp)      
Chúa nhật :  9:15 am - 11:00 am (Lớp trình độ cao cấp)


Centre de ressources communautaires Côte-des-Neiges
6767, Côte-des-Neiges, phòng 592

 

Thứ Tư :       10:00 am - 12:00 pm (Lớp cao niên)
Chúa nhật :  10:00 am - 12:00 pm

 


 

Saint Laurent

Nhà thờ Fatima (métro Côte-Vertu)
875 boul. Marcel Laurin , St Laurent (góc đường Décelles)
 
Thứ Năm : 7:00 pm - 9:00 pm

 


 

Brossard

Nhà thờ Saint Georges

700 rue Préfontaine, Longueuil, J4K 3V9

Chúa nhật :  9:30 am - 11:30 am

Liên lạc :  Nam / Vân : (438) 888-1279

 


 

MontrealEst
 
8059 boul. St-Michel, Montreal

 

Lớp sơ cấp

Thứ hai:     09:00 am - 11:00am

Thứ Ba:      19:30 pm - 21:30pm

Thứ  Năm :  09:00am- 11:00am  
Chúa nhật: 10:00 am - 12:00 pm

 

Lớp trung cấp

Thứ tư :      19:00 pm - 21:00 pm       
Chúa nhật: 10:00 am - 12:00pm

 

Lớp cao cấp

Thứ tư :      10:00 am - 12:00pm  

Thứ sáu :    10:00 am - 12:00 pm
Chúa nhật: 10:00 am - 12:00 pm

 

Lớp Thiền

Thứ năm :   19:30 pm - 21:00 pm   
Thứ bảy:    10:30 am - 12:00 pm

     

 


 

Tất cả các lớp đều miển phí. Chỉ xin kêu gọi đóng góp tự nguyện ($10/tháng) .
Liên lạc:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại         Chi : (514) 738-8905